Actua

Wat veranderde er op 1 september voor uw testament en schenkingen?

Uw testament
Onder het nieuwe erfrecht is de helft van uw erfenis vrij beschikbaar. Onder de oude regels was dat afhankelijk van uw aantal kinderen.

Uw schenkingen
Ook voor uw schenkingen veranderden de spelregels sinds 1 september. Schenkingen in volle eigendom worden voortaan gewaardeerd op de dag van de schenking zelf en vervolgens geïndexeerd tot de dag van het overlijden van de schenker. Als u bijvoorbeeld twee kinderen hebt die op hun 25ste verjaardag elk 25.000 euro van u hebben gekregen, dan zullen beide schenkingen bij uw overlijden een verschillende waarde hebben. Bedraagt hun leeftijdsverschil 10 jaar, dan loopt het waardeverschil bij een indexatie tegen 1,75% per jaar op tot pakweg 5.000 euro. Dat waardeverschil wordt dan gecompenseerd via de verdeling van erfenis. Dat betekent dat uw oudste kind minder zal krijgen van uw resterende erfenis dan uw jongste.

Erfovereenkomst
Wilt u dat vermijden, dan kunt u -tot 31 augustus 2019- voor de schenkingen die u hebt gedaan voor 1 september 2018 een ‘verklaring tot behoud’ afleggen bij de notaris. Daardoor blijven de oude waarderingsregels -zonder indexatie- van toepassing. Voor uw toekomstige schenkingen hebt u die mogelijkheid niet. U kunt wel een aantal regels in een erfovereenkomst vastleggen. Noteer wel dat voor het opmaken van zo’n overeenkomst de tussenkomst van een notaris nodig is. Bovendien moeten al uw kinderen ermee akkoord gaan.

Bron: BNP Fortis