Actua

Nieuwe vennootschapswet – drie belangrijke data

Vanaf 1 mei 2019 gaat het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) in. Iedere vennootschap die vanaf dan opgericht wordt, zal meteen moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Als uw vennootschap nu al bestaat, kan u gebruik maken van de overgangsmogelijkheden tot  1 januari 2024 om uw statuten aan te passen. Let op! Als de vennootschap vóór 2024 al een statutenwijziging zou doorvoeren, bent u op dat moment verplicht om ook alle andere bepalingen aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

Vanaf 1 januari 2020  zijn de ‘dwingende regels’ van het WVV van kracht. Zoals het woord ‘dwingend’ al laat uitschijnen, gaat het hier om bepalingen waarvan u onmogelijk kunt afwijken en die van kracht gaan zonder statutenwijziging. Bepalingen in uw vennootschapsstatuten die met die dwingende regels in strijd zijn, zullen als ongeschreven beschouwd worden, de andere blijven voorlopig gelden. Welke zijn die dwingende regels?

  • Wijziging van een aantal benamingen en afkortingen: Zo wordt de naam bvba vervangen door bv (besloten vennootschap) en wordt een cvba een cv.
  • Dubbele test voor winstuitkering: Voor uw vennootschap winst kan uitkeren -bv. een dividend- moet er eerst een ‘balanstest’ gedaan worden door de algemene vergadering. Daarbij wordt gekeken of het eigen vermogen van de vennootschap niet negatief is of door de uitkering negatief zou worden. Na die test moeten de bestuurders de ‘liquiditeitstest’ toepassen. Dit wil zeggen dat ze de winst maar mogen uitkeren als het redelijkerwijs te verwachten is dat de vennootschap de schulden zal kunnen betalen die ten minste 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.
  • Omzetting kapitaal van een bv: Omdat nieuwe bv’s geen minimumkapitaal meer moeten hebben, heeft dat ook impact op bestaande bvba’s. Vanaf 2020 zal hun kapitaal en de wettelijke reserve automatisch en zonder enige formaliteit omgezet worden in een onbeschikbare eigen vermogensrekening ‘ingebracht eigen vermogen’.
  • Alarmbelprocedure: De vroegere regels om actie te ondernemen als het eigen vermogen onder bepaalde drempels zakte, hingen samen met de hoogte van het kapitaal. Omdat bv’s geen kapitaal meer moeten hebben, wordt de verplichting om de alarmbelprocedure te starten voortaan gekoppeld aan de hoger vermelde balans- en liquiditeitstest.

Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe vennootschapswet volledige van kracht.

Wat betekent dit precies voor uw vennootschap en hoe kan u hier het best op inspelen?

Maak een afspraak met ons, wij verhelderen het graag voor u!