25 januari 2022

Forfaitaire waardering beperkt voor gratis verwarming & elektriciteit.

Op de valreep werd in 2021 een KB gepubliceerd waarin het voordeel van alle aard “kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming” onderwerpt aan een nieuwe voorwaarde nl. “diegene die het voordeel verleent ook het onroerend goed waarvoor een voordeel wordt verleend, ter beschikking stelt.”


Concreet wil dit eigenlijk zeggen voor bedrijfsleiders:

 • Indien de vennootschap eigenaar is van de woning waarin de bedrijfsleider woont en daar wordt volgens de regels ook een voordeel in natura voor het gebruik van de woning genoten, dan kan het voordeel voor elektriciteit en/of verwarming forfaitair blijven.
 • Indien de vennootschap geen eigenaar is van de woning waarin de bedrijfsleider woont en daar wordt volgens de regels dus geen voordeel in natura voor het gebruik van de woning genoten, zal je het werkelijk gebruik moeten waarderen.

Deze wijziging heeft dus gevolgen voor ondernemers die zelf privé-eigenaar zijn van het pand waarin de vennootschap z’n maatschappelijke zetel heeft, en die hun gas- en/of elektriciteitsfacturen over hun vennootschap organiseren. Het waarderen van het werkelijk gebruik, vergt immers een juiste voorbereiding en onderbouwing.

Maakt dit voordeel van alle aard deel uit van het cafetariaplan, dan wordt door deze nieuwe voorwaarde het aantal gevallen waarin men kan werken met een forfaitaire vergoeding, erg beperkt.

Kan men niet meer werken met de forfaitaire raming, dan geldt de algemene regel voor de waardering van “anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard”. Dit betekent dus dat ze fiscaal gewaardeerd worden op hun werkelijke waarde.

Deze nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2022 en geldt voor de “voordelen die vanaf die datum worden verleend”.

Het forfaitair geraamd bedrag is afhankelijk van de personeelscategorie waartoe men behoort. Voor het aanslagjaar 2022 zijn de bedragen de volgende:

 • Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
  • 2.080 euro voor verwarming
  • 1.030 euro voor elektriciteit gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming
 • Andere personeelscategorieën:
  • 930 euro voor verwarming
  • 470 euro voor elektriciteit gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming

Bron: Fiscoloog 1729


Forfaitaire waardering beperkt voor gratis verwarming & elektriciteit.

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x